ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 21/10/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 21/10/59 16.0723
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 21/10/59 9.9665
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 21/10/59 13.5739
ASP-STRATEGIC 20/10/59 8.3418
ASP-S&P500 20/10/59 24.1747
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 21/10/59 24.9197
ASP-FRF 21/10/59 14.1610
ASP-MRF 21/10/59 24.0916
ASP-GLTF 21/10/59 22.0563
ASP-LTF 21/10/59 15.9682
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index