ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 24/06/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 24/06/59 16.0007
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 24/06/59 9.7035
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 24/06/59 11.7381
ASP-STRATEGIC 23/06/59 8.0276
ASP-S&P500 23/06/59 23.7682
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 24/06/59 24.3317
ASP-FRF 24/06/59 14.1010
ASP-MRF 24/06/59 23.4496
ASP-GLTF 24/06/59 21.4763
ASP-LTF 24/06/59 15.5414
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index