ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 26/08/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 26/08/59 16.0388
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 26/08/59 10.4947
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 26/08/59 13.2465
ASP-STRATEGIC 25/08/59 8.2713
ASP-S&P500 25/08/59 24.4583
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 26/08/59 26.2445
ASP-FRF 26/08/59 14.1356
ASP-MRF 26/08/59 25.2810
ASP-GLTF 26/08/59 23.2378
ASP-LTF 26/08/59 16.8185
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index