ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 30/09/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 30/09/59 16.0598
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 30/09/59 10.0282
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 30/09/59 13.4666
ASP-STRATEGIC 29/09/59 8.3454
ASP-S&P500 29/09/59 24.2428
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 30/09/59 25.0782
ASP-FRF 30/09/59 14.1472
ASP-MRF 30/09/59 24.2034
ASP-GLTF 30/09/59 22.2014
ASP-LTF 30/09/59 16.0693
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index