ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 03/09/58
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 03/09/58 15.8064
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 03/09/58 9.6114
ASP-SET50FUTURES 03/09/58 16.5052
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 03/09/58 9.3662
ASP-S&P500 03/09/58 21.8562
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 03/09/58 23.5432
ASP-FRF 03/09/58 13.9462
ASP-MRF 03/09/58 22.6554
ASP-GLTF 03/09/58 20.8608
ASP-LTF 03/09/58 15.6321PROMOTION
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index